Általános adatvédelmi tájékoztató

Kedves Barátom,

Ön bejelentkezett, vagy talán épp tervezi a bejelentkezést Baráti Körünkbe, hogy személyes értesítést kapjon a koncertjeimről. Ezért a megkülönböztetett bizalomért nagyon hálás vagyok. A kapcsolattartáshoz a nevét, az e-mail címét, és ha postai értesítést kért, akkor a postai címét kértük Öntől. Ezeket az adatokat szakszerűen őrizzük, harmadik félnek ki nem adjuk. A csapatunk egy régivágású úriemberekből álló társaság, ha valamire azt mondjuk, hogy úgy van, akkor az úgy is van. A fentiek így működnek húsz éve, és így is fognak működni, amíg élek. Utána az adatbázist megsemmisítik. Ennyi a lényeg. Azért foglaltam össze kvázi előszóként a saját szavaimmal, mert borsózik a hátam a gondolattól, hogy az alábbiakkal fárasszam Önt! De mivel most minden hasonló adatbázist új törvények szerint szabályoznak az EU-ban, a végtelenül unalmas és fárasztó jogi szövegezést a törvényben előírtak szerint alább olvashatja, ha úri kedve úgy tartja.

Barátsággal üdvözlöm:

Rákász GergelyA Rákász Gergely Baráti kör adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.


Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.


Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.


Cégünk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.


I.
Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az
érintett személyek részére:


Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Rákász Gergely E.V.
Székhely: 9026 Győr, Kertész utca 34. 

Weblap: http://www.rakaszgergely.hu

Kapcsolattartó: Hrabovszky Balázs

Telefon: +36-20-428-86-35

E-mail:


Adatfeldolgozás:
adatfeldolgozást végző személy:
Rákász Gergely

elérhetősége:


Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.
Az adatfeldolgozó, amennyiben nem azonos a kapcsolattartó személlyel, kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.

Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.
Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.
Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.
Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.
Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.
Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.


Adatvédelmi tisztviselő:
- Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő
kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Rákász Gergely, 9026 Győr, Kertész utca 34. szám alatti címre vagy elektronikusan a e-mail-címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.


Külföldi adattovábbítás:
- nem történik külföldre adattovábbítás


II.
Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:


Adatkezelési célok:
Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a) Hírlevél küldési tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást
igénybevevőinek adatait (nevét és e-mail címét) mint jogi kötelezettség
teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban
meghatározott feltételekkel);
d) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
g) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából


Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
Garanciái: a tanúsítvány és a magatartási kódex.
Kizárólag akkor továbbítunk személyes adatok az EGT-n kívüli területre, ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet képes biztosítani, melynek képességét az Európai Bizottság állapítja meg.

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges


Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
g) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.


Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:
- beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
- beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
- szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság,
korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés
- tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről


Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén)

 

Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális szabályok is érvényesek. Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy, akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl. egy honlap vagy webáruház üzemeltetője kezelheti.)


Az adatkezelés időtartama:
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

III.
Érintetti jogok:
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának
megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő
átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése;
vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

 

IV.
Adatvédelmi incidens:
Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.
Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.
Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.


V.
Jogorvoslati tájékoztatás:
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.


VI. Tájékoztatás a nyilvántartásokról:
Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:
1. adatkezelések nyilvántartása
- a GDPR hatályba lépéséig az Infotv. 65§ alapján a NAIH vezeti

tartalma:
- sorszám
- tevékenység
- kezelt adatok
- adatkezelési cél
- adatkezelési jogalap
- tárolás módja és ideje
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
- adattovábbítás, címzettek
- technikai és szervezési intézkedések
az adatkezelés nyilvántartását tevékenységenként külön kell vezetni.
2. azadattovábbításnyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- dátum
- címzett
- harmadik országba történő adattovábbítás
- személyes adatok köre
- adatkezelés, -feldolgozás célja
- adatkezelés, -feldolgozás jogalapja
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
- technikai és szervezési intézkedések
- adattörlésre előirányzott határidő
- jogszabályban meghatározott egyéb adatok (pl.
könyvvizsgáló kamarai azonosítója)
3. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- kérelem időpontja
- érintett neve, azonosító adata
- kérelem tartalma

- intézkedés megnevezése
- intézkedés dátuma
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
4. adatvédelmi incidensek nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- incidens ideje
- incidens megnevezése
- érintettek köre
- érintett személyes adatok
- incidens hatása
- intézkedések
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
5. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- megkeresés tárgya és ideje
- érintettek köre
- érintett személyes adatok
- intézkedések
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
6. adatvédelmi tisztviselő tevékenységének nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- tevékenység ideje
- tevékenység
- megfelelés-ellenőrzés
- hatásvizsgálat-észrevétel

- felügyeleti hatósági együttműködés -
7. „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- beérkezés ideje
- kérelem tárgya
- intézkedés (pl. visszaküldés)
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
8. előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- hatásvizsgálat ideje
- műveletek leírása, adatkezelési cél, jogos érdek
- szükségesség, arányosság vizsgálata
- kockázatok elemzése, kezelése
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő véleménye
Kelt: Győr, 2018. május 25.

Rákász Gergely


 

(Tájékoztatjuk továbbá, hogy az általunk kezelt adatokkal kapcsolatban az Infotv. 14. §-a alapján bármikor kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. Ezzel kapcsolatos kérésüket a e-mail címre kérjük megküldeni.)

 


Hangversenyek és jegyrendelés

Következő hangverseny

2019. március 01. 19:30
Veszprém - TÉL

Kapcsolat

Baráti Kör

Személyes koncertértesítők, kedvezmények